Procedura przetwarzania danych w TNOiK PDF Drukuj Email

– Bazy Danych Osobowych –

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – ZARZĄD GŁÓWNY posiada następujące bazy danych osobowych:

I. Centralny Rejestr Członków TNOiK.

II. Rejestr członków władz i podmiotów statutowych:

– Zarząd Główny,
– Główna Komisja Rewizyjna,
– Główny Sąd Koleżeński,
– Główna Rada Naukowa,
– Członkowie Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Przegląd Organizacji”.

III. Rejestr Członków Honorowych TNOiK.

IV. Rejestr EKSPERTÓW TNOiK (w przygotowaniu).

V. Rejestr odznaczonych Złotymi i Srebrnymi Odznakami TNOiK, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny TNOiK.

VI. Rejestr uczestników szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć Zarządu Głównego TNOiK.

VII. Baza autorów artykułów publikowanych w czasopiśmie „Przegląd Organizacji”

VIII. Bazy danych pracowników TNOiK.

– Procedura przetwarzania –

 1. Administratorem w/w baz danych jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Warszawie ul. Górska 6/10 lok. 71.
 2. Podstawę do przetwarzania przez TNOiK Zarząd Główny w/w baz danych stanowi art. 6 ust.1 lit.f RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - cele przetwarzania wskazane są w Statucie TNOiK – (m.in. w § 9 w szczególności pkt 2/, 3/, 4/, 10/, 12/, 15/, 21/, § 12 ust. 2, § 13 ust. 1, § 17,), określającym sposób realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
 3. Dane osobowe w/w mogą być przetwarzane jedynie za zgodą osoby, której dane są przetwarzane:

  – Centralny Rejestr Członków TNOiK przetwarzany będzie do kontaktów pracowników Biura ZG TNOiK i władz TNOiK z poszczególnymi osobami oraz do celów statystyczno-sprawozdawczych. Przetwarzanie danych osobowych wynika z celów statutowych TNOiK jako stowarzyszenia. Celem przetwarzania danych jest również potrzeba zapewnienia przez TNOiK wykonywania praw i obowiązków Członka TNOiK. Zakres przetwarzania danych ogranicza się do wysyłki zaproszeń na wydarzenia organizowane przez TNOiK i ewentualnie przypomnienia o konieczności opłacenia składki członkowskiej z informacją o jej wysokości,
  – Rejestr członków władz TNOiK zgodnie z ich oświadczeniami będzie przetwarzany jedynie wewnętrznie w Towarzystwie, w szczególności do realizacji celów statutowych TNOiK oraz umożliwienia prawidłowego funkcjonowania TNOiK i dla celów organizacyjnych m.in. do zawiadomień o posiedzeniach, wysyłania zaproszeń do udziału w konkretnych przedsięwzięciach Towarzystwa lub zaproszeń na wydarzenia zewnętrzne, kontaktowania się pracowników Biura ZG TNOiK z członkami władz, przesyłania niezbędnych w działalności Towarzystwa dokumentów i informacji. Może zostać również powierzony do przetwarzania zewnętrznym podmiotom w przypadku potrzeby reprezentacji stowarzyszenia, również w wersji elektronicznej na stronie www,
  – Rejestr Członków Honorowych przetwarzany będzie wewnętrznie w formie statystycznej – ilościowej do celów sprawozdawczych dla umożliwienia prawidłowego funkcjonowania TNOiK i dla celów organizacyjnych tj. ogranicza się do wysyłki (raz na cztery lata) zaproszenia na kolejny Zjazd Krajowy (Członkowie Honorowi w myśl § 24, ust.1 pkt. 1 Statutu TNOiK mają głos decyzyjny) i ewentualnie na okolicznościowe spotkania lub okazjonalnego przedsięwzięcia TNOiK.
  – Rejestr EKSPERTÓW TNOiK może być przetwarzany wewnątrz TNOiK oraz powierzany do przetwarzania zewnętrznym podmiotom współpracującym z TNOiK przy realizacji zadań doradczych i badawczych,
  – Rejestr odznaczonych Złotymi i Srebrnymi Odznakami TNOiK – tylko do użytku wewnętrznego, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny TNOiK może być powierzony do przetwarzania również Kapitule Konkursu, w czasopiśmie „Przegląd Organizacji” i na stronie internetowej TNOiK przy ogłaszaniu ich wyników.
  – Rejestr uczestników szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć Zarządu Głównego TNOiK – przetwarzany do użytku wewnętrznego, w szczególności w celu wysyłki ofert szkoleniowych droga elektroniczną tylko w przypadku wykorzystania prywatnego e-maila, a wewnętrznie do wystawienia imiennego zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
  – Dane osobowe autorów artykułów publikowanych w czasopiśmie „Przegląd Organizacji” przetwarzane są tylko jednorazowo do konkretnego numeru periodyku, w którym publikowany jest artykuł danego autora. Każdy autor składa oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
  – Baza danych pracowników TNOiK – przetwarzana do użytku wewnętrznego, może być powierzona do przetwarzania zewnętrznym organom uprawnionych do takich informacji na ich pisemny wniosek (m.in. ZUS, Sądy, Urząd Skarbowy, komornik na podstawie odrębnych uregulowań prawnych).
 4. Dane osobowe zebrane w w/w bazach nie będą udostępniane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej bez zgody osoby, której dane są przechowywane w TNOiK.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym ustanie potrzeba ich przetwarzania z uwagi na cele statutowe administratora chyba, że osoba, której dane są przechowywane zawnioskuje o ich usunięcie. Nie dotyczy to akt osobowych pracowników TNOiK, których okres przechowywania reguluje Kodeks Pracy.
 6. Każdej osobie, której dane osobowe przechowuje Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa przysługują wszelkie prawa określone w RODO tj. w szczególności:
  1. prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  5. obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  7. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
  8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).
 7. W przypadku uznania przez osobę, której dane osobowe posiada TNOiK, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO, ma ona prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ogranicza to możliwość wypełniania obowiązków statutowych TNOiK wynikających z profilu jego działalności. Obowiązek podania danych osobowych istnieje tylko w przypadku osób kandydujących i wybranych do władz TNOiK, będących jego reprezentantami prawnymi.
 9. Dane osobowe w TNOiK mogą być przetwarzane w sposób ręczny jak i elektroniczny i nie będą one podlegały jakiemukolwiek profilowaniu.
 10. Dane osobowe w poszczególnych bazach będą przechowywane w zamkniętej szafie z możliwością dostępu osoby do tego upoważnionej.

Dokument został przyjęty do stosowania w TNOiK uchwałą nr 18 Zarządu Głównego TNOiK z dnia 27 czerwca 2018 roku.